Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na ORL 2018 mladých ORL lékařů do 35 let. Registraci si každý žadatel zajišťuje samostatně dle podmínek odborné akce.

Výše podpory je 2000 Kč pro jednoho lékaře, celkem bude podpořeno pro 10 osob.

Podmínky žádosti:

1) Před odbornou akcí:

  • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
  • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
  • aktivní účast na odborné akci jako 1. autor formou přednášky nebo posteru
  • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty
    na e-mail orl@associationhouse.cz
  • v prezentaci uvést: Aktivní účast autora je finančně podpořena ČSORLCHHK ČLS JEP

2) Po odborné akci:

  • předložení potvrzení o aktivní účasti na odborné akci – zaslat kopii programu na e-mail orl@associationhouse.cz do 2 týdnů po skončení odborné akce

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmí­nek. Darovací smlouvu připravuje GUARANT International spol. s r. o., zasílá k podpisu předsedovi ČSORLCHHK, poté GUARANT International spol. s r. o. odešle na sekretariát ČLS JEP k vyplacení finančního daru.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Informace o cestovních grantech k dispozici na www.otorinolaryngologie.cz/sekce-mladych-orl.

19. 12. 2017

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP